SCAN OFFICE GROUP TRODSER COVID-19

Selskabet har på trods af et udfordrende år præget af COVID-19 realiseret et overskud før skat på 59 mio. kr. mod 50 mio. kr. i sidste regnskabsår. Egenkapitalen udgør 113 mio. kr. og soliditeten er opgjort til 69%. På trods af den høje soliditet er det lykkedes at forrente egenkapitalen med 60%.

Virksomhedens aktiviteter er opdelt i de to divisioner med navnene Scan Office og Redoffice Scan Office, og som helhed forsyner og leverer virksomheden dermed alt, hvad såvel den offentlige som den private sektor bruger inden for kontorforsyning og møbler.

Scan Office Group A/S, som består af de to divisioner, er det fortsættende selskab efter, at de to forhenværende søsterselskaber nu er fusioneret. Selskabet Redoffice Scan Office A/S er i indeværende år fusioneret med søster-selskabet Scan Office A/S som det fortsættende selskab. Navnet er efterfølgende ændret til Scan Office Group A/S.

Begge virksomheder har leveret flotte resultater gennem de seneste år. For at fastholde og forøge den stærke position i markedet har ejerkredsen besluttet at samle koncernens organisatoriske kræfter i en fælles organisation, og dermed i højere grad udnytte de markedsmæssige muligheder, der ligger på tværs af de to selskaber. Muligheder som er blevet mere og mere synlige over de seneste år. Dette er sket i takt med den øgede digitalisering og kundernes efterspørgsel efter enkle og simple løsninger, når de handler. Det skal være let og enkelt i dagligdagen, men samtidig professionelt og rådgivende, når det kræves.

Fusionen giver mulighed for at tilbyde kunderne et markant bredere sortiment, hvilket styrker vores mulighed for at rådgive kunderne professionelt på tværs af møbelindretning og kontorforsyning. Som leverandør til Scan Office Group har fusionen åbnet op for en bred vifte af salgskanaler. Divisionerne vil fremover kombinere professionelt relationssalg med en stærk digital platform. Scan Office Group har 4 møbel showrooms samt 13 fysiske butikker med et bredt sortiment inden for kontorforsyning, hvoraf 5 af disse butikker også indeholder mindre møbeludstillinger.

Året har været præget af COVID-19, som har påvirket divisionerne meget forskelligt. Konsekvensen har krævet store forandringer både dagligt og ugentligt. Medarbejdernes store tilpasningsevne og forandringsvillighed har været afgørende for selskabets succes i regnskabsåret. Samtidig har selskabets egenkapital sammenholdt med de solide resultater de seneste år betydet, at usikkerheden forårsaget af COVID-19 har været overskuelig. Den positive resultatudvikling på trods af COVID-19 skyldes i høj grad medarbejdernes fantastiske indsats i en svær periode, hvor alle har arbejdet og hjulpet hinanden på tværs af divisioner og funktioner.

I Scan Office medførte nedlukningen af det danske samfund tilbage i marts 2020, at den daglige ordreindgang de efterfølgende måneder gik i stå. Ligeledes faldt faktureringen meget hurtigt, da kunderne ikke kunne modtage allerede afgivne ordrer som planlagt, eftersom deres medarbejdere i stort omfang var hjemsendt.

I Redoffice Scan Office var COVID-19 årsagen til udviklingen af et nyt forretningsområde inden for værnemidler. Det lykkedes på meget kort tid at etablere en robust forsyning af håndsprit, mundbind, ansigtsvisirer med mere. Udover medarbejdernes faglige dygtighed har koncernens veludviklede webshops, som der har været investeret massivt i, været afgørende for det øgede salg under COVID-19.

Givet den nuværende finansielle situation er det både naturligt og muligt for Scan Office Group at deltage i konsolideringen af brancherne de kommende år såvel nationalt som i Norden.

De sidste 5 år har de samlede investeringer andraget 68 mio. kr. inklusiv opkøb af konkurrenter. Samtidigt er bruttoresultatet steget fra 110 mio. kr. til 158 mio. kr. svarende til en vækst på 53%. I den samme periode er omkostningerne steget med 23%.

Udviklingen i EBITDA over den samme 5-årige periode har været meget tilfredsstillende fra 36 mio. kr. til 69 mio. kr. svarende til en vækst på 89%.

I 2020/2021 forventes aktiviteten såvel omsætningsmæssigt som resultatmæssigt at ligge på samme niveau.

DOWNLOAD PDF

Del nyhed